KOSZYK 0 items - 0.00 zł 0
0 items in cart

REGULAMIN KONKURSU
ŚWIĄTECZNY KONKURS DE LA GARZA

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania Konkursu pod nazwą „Świąteczny konkurs De La Garza”, który w dalszej części Regulaminu zwany będzie „Konkursem”.
 2. Organizatorem i fundatorem nagród Konkursu jest De La Garza & Co. Sp. z o.o, Nowogrodzka 12/7, 00-511 Warszawa NIP: 7010995092 zwany dalej „Organizatorem”. Organizator jest również fundatorem nagród („Fundator”).
 3. Konkurs organizowany pod nazwą „Świąteczny konkurs De La Garza” będzie prowadzony na specjalnej stronie internetowej Organizatora: www.rdelagarza.com/de-la-garza-konkurs/
 4. Informacje o konkursie pojawią się na stronie internetowej Organizatora, na profilach social media Organizatora (Instagram @delagarzatm , Facebook @delagarzamoda) oraz na profilach Influencerów („Influencer”) – Antek Królikowski @antek.krolikowski, Tomasz Kammel @tomaszkammel, Tomasz Torres @tomektorres  w formie Instagram Story.
 5. Konkurs trwa w okresie: od dnia 08.12.2020 do dnia 23.12.2020 r.
 6. Uczestnicy biorący udział w Konkursie oświadczają, że zapoznali się z niniejszym Regulaminem i wyrażają zgodę na jego postanowienia, oraz udzielają wszelkich opisanych poniżej zgód.
 7. Udział w konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.

 

§2

Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu, dalej zwanymi „Uczestnikami”, mogą być osoby spełniające łącznie następujące warunki:
 • są osobami fizycznymi zamieszkałymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnimi, posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiadają konto na portalu społecznościowym Instagram (dalej: „Portal”),
 • przystępują do Konkursu zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu,
 • obserwują profil @delagarzatm na Instagramie oraz @delagarzamoda na Facebooku
 1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: pracownicy oraz zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych współpracownicy Organizatora, Fundatora i Influencerów, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo).
 2. Organizator ma prawo w każdym czasie wykluczyć z Konkursu osoby, które nie spełniają warunków określonych w ust. 1 powyżej, w tym pozbawić je prawa do otrzymania nagrody w Konkursie.
 3. Informacje o Konkursie będą publikowane na stronie internetowej Organizatora, na profilach social media Organizatora (Instagram, Facebook) oraz na profilach Influencerów („Influencer”) – Antek Królikowski @antek.krolikowski, Tomasz Kammel @tomaszkammel, Tomasz Torres @tomektorres w formie Instagram Story.

 

§3

Zasady Konkursu

 1. Konkurs składa się z następujących części: części pierwszej, w której są zbierane zgłoszenia Uczestników w okresie od 12.2020 do 23.12.2020 r., oraz części drugiej, mianowicie ogłoszenia zwycięzców w dniu 24.12.2020 r.
 2. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się do przestrzegania postanowień zasad i regulaminów, procedur, polityki portalu Instagram w zakresie zadań określonych Regulaminem.
 3. Uczestnicy Konkursu mają świadomość, że opublikowana odpowiedź na zadanie konkursowe może zostać opublikowana na profilu marki De La Garza na portalu społecznościowym Instagram.
 4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zakup dowolnego produktu na stronie www.rdelagarza.com w dniach 08/12/2020 – 23/12.2020
 5. Zadaniem konkursowym jest odpowiedź mailowa na pytanie: „Co Ci się podoba u De La Garza?” skierowana na maila: [email protected]
 6. Zdobywcą Nagrody zostaje jedna osoba, która spełnia warunki uczestnictwa w Konkursie oraz której odpowiedź zostanie najwyżej oceniona przez Jury Konkursu.
 7. Jury Konkursu dokona obiektywnej oceny odpowiedzi na pytanie konkursowe, w szczególności uwzględniając kreatywność twórców.
 8. Jury Konkursu wyłoni jedną zwycięską odpowiedź (mail), a jej twórca otrzyma nagrodę wymienioną w § 4.
 9. Jury Konkursu składa się z dwóch przedstawicieli Organizatora Konkursu.
 10. Odpowiedź konkursowa Uczestników nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.
 11. Odpowiedź powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestników Konkursu.
 12. Odpowiedź konkursowa nie może naruszać praw Organizatora, Fundatora, Influencerów i osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich pod karą wykluczenia z Konkursu.
 13. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie, jak również odmówić przyznania Nagrody w stosunku do Uczestników:
  – wobec których po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdził działania sprzeczne z Regulaminem,
  – zamieszczających w Odpowiedzi konkursowej treści niezgodne z obowiązującym prawem lub regulaminem portalu Instagram,
  – podających nieprawdziwe dane lub tworzących konto na portalu Instagram niezgodne z jego regulaminem i zasadami, bądź fikcyjne na potrzeby Konkursu,
  – godzących w dobre imię Organizatora, Fundatora, czy Influencerów,
  – publikujących wulgarne, dyskryminujące, obelżywe, obrażające uczucia religijne treści,
  – którzy ingerują lub wpływają w niedozwolony sposób na mechanizm przeprowadzania Konkursu,
  – którzy promują inne marki,
 14. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 15. W Konkursie jeden Uczestnik może wykorzystywać tylko jedno konto mailowe i udzielić jednej odpowiedzi (mail) na pytanie konkursowe.
 16. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w kwestii tożsamości Uczestnika, Organizator ma prawo do weryfikacji prawdziwości profilu poprzez prośbę o wgląd w dane w dowodzie osobistym.

 

§4

Nagroda

 1. Nagrodą w Konkursie jest szyty na miarę garnitur, koszula, buty oraz krawat od De La Garza
 2. Tylko jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać Nagrodę za spełnienie warunków przystąpienia do konkursu i udzielenie jednej odpowiedzi konkursowej.
 3. Nagroda podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 10% wartości nagrody na zasadach określonych w Ustawie z dnia 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r., nr 14, poz. 176, z późn. zm.), który zostanie odprowadzony przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego.
 4. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników przesłać do Organizatora niezbędne informacje w celu wypełnienia obowiązków podatkowych przez Organizatora, takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, numer PESEL.
 5. Podanie przez zwycięzcę nagrody nieprawidłowych danych lub adresu, czy też niezachowanie wyżej wymienionego terminu skutkują utratą prawa do nagrody, która pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 6. Organizator nie przewiduje możliwości wypłacenia równowartości nagrody. W przypadku rezygnacji z nagrody przez zwycięzcę, Organizator ma prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wybranemu przez Jury.

 

§5

Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Wyniki Konkursu będą opublikowane w formie Live Instagram Story na portalu Instagram Organizatora @delagarzatm. Dodatkowo Organizator poinformuje zwycięzcę o wygranej telefonicznie oraz poprzez wiadomość e-mail.
 2. Organizator zwróci się także telefonicznie oraz mailowo do zwycięzcy Konkursu z prośbą o kontakt oraz przesłanie niezbędnych informacji do otrzymania nagrody.
 3. Zwycięzca zostanie ogłoszony w dniu 24 grudnia 2020 r. do godziny 23:59.
 4. Po otrzymaniu wszelkich niezbędnych informacji od zwycięzcy Konkursu, Organizator będzie kontaktował się ze zwycięzcą Konkursu w celu realizacji Nagrody.

 

§6

Warunki wydania Nagrody i dane Uczestników Konkursu

 1. Niezbędnym warunkiem uzyskania Nagrody jest podanie przez Uczestników Konkursu, na prośbę Organizatora prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego, adresu poczty elektronicznej, numeru PESEL.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych, niezbędnych w związku z wydaniem Nagrody oraz w związku z wszystkimi niezbędnymi do tego czynnościami.

 

§7

Własność intelektualna

 1. Odpowiedzi konkursowe muszą stanowić samodzielnie wykonane prace, które wcześniej nie były nagradzane, wykorzystywane i publikowane.
 2. Uczestnicy zgłaszający odpowiedź konkursową oświadczają, że są w pełni uprawnieni do korzystania i rozporządzania wykonaną pracą oraz, że przysługują im pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe z tego tytułu, które nie będą niczym ograniczone oraz nie będą naruszały żadnych praw osób trzecich.

§8

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być zgłaszane na piśmie na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected]
 2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację, adres e-mail umożliwiający kontakt z osobą składającą reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje powinny być zgłoszone na adres Organizatora w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 30 dni od daty otrzymania, włączając w to wysłanie zawiadomienia o wyniku reklamacji.

§9

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Podając swoje dane osobowe Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie ich celem przeprowadzenia Konkursu i wysłania Nagrody.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator – De La Garza & Co. Sp. z o.o, Nowogrodzka 12/7, 00-511 Warszawa NIP: 7010995092
 3. W celu wydania nagród zwycięzcom Konkursu, przetwarzane będą dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer PESEL – dane niezbędne do rozliczenia podatku od nagrody.
 4. Podstawą przetwarzania danych wynikającego z uczestnictwa w Konkursie jest (w przypadku Organizatora) – art. 6 ust. 1 pkt c) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) – tj. spełnienie obowiązków prawnych związanych z organizacją Konkursu (przepisy podatkowe). Podstawą przetwarzania danych w przypadku Fundatora jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, tj. uzasadniony interes Fundatora polegający na przeprowadzeniu Konkursu promującego jego produkty oraz rozpatrzenie roszczeń i reklamacji. W zakresie, w jakim Uczestnik udziela zgód dotyczących przetwarzania Danych, o których mowa w §7 ust. 5 Regulaminu, podstawą do przetwarzania danych jest zgoda Uczestnika (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).
 5. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich zmiany i poprawiania. Dobrowolne jest podanie danych osobowych przez Uczestników, jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 7. Zapytania o przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, należy kierować na adres e-mail: [email protected]

 

§10

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na rdelagarza.com/regulamin-konkursu/
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników Konkursu. Zmiany zostaną udostępnione Uczestnikom w analogiczny sposób jak niniejszy Regulamin.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 grudnia 2020 r.